Tiêu chuẩn Việt Nam về nhựa đường TCVN 7493:2005 Bitum Yêu cầu kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ DẦU MIỀN NAM chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm nhựa đường, nhũ tương với giá cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất
kt.nhuaduongmiennam@gmail.com

Hotline

0902 981 567

Tiêu chuẩn Việt Nam về nhựa đường TCVN 7493:2005 Bitum Yêu cầu kỹ thuật
Ngày đăng: 27/05/2021 10:47 AM

  Tiêu chuẩn Việt Nam về nhựa đường TCVN 7493:2005 Bitum Yêu cầu kỹ thuật

  TCVN 7493 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  Ngày đăng: 01-08-2015

  6,199 lượt xem

   TIÊU CHUẨN QUỐC GITCVN 7493 : 2005

  Xuất bản lần 1BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

  Bitumen – Specifications

  HÀ NỘI – 2008

  Lời nói đầu

  TCVN 7493 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng sốhiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

  Bitumen – Specifications

  1   Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng.

  CHÚ THÍCH: Phụ lục A giới thiệu các loại bitum sử dụng trong xây dựng.

  2   Tài liệu viện dẫn

  TCVN 7494:2005 (ASTM D 140 – 01) Bitum – Phương pháp lấy mẫu.

  TCVN 7495:2005 (ASTM D 5 – 97) Bitum – Phương pháp xác định độ kim lún.

  TCVN 7496:2005 (ASTM D 113 – 99) Bitum – Phương pháp xác định độ kéo dài.

  TCVN 7497:2005 (ASTM D 36 – 00) Bitum – Phương pháp xác định điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi).

  TCVN 7498:2005 (ASTM D 92 – 02b) Bitum – Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland.

  TCVN 7499:2005 (ASTM D 6 –00) Bitum – Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt.

  TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042 – 01) Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen.

  TCVN 7501:2005 (ASTM D 70 – 03) Bitum – Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer).

  TCVN 7502:2005 (ASTM D 2170 – 01a) Bitum – Phương pháp xác định độ nhớt động học.

  TCVN 7503:2005  Bitum – Phương pháp xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất.

  TCVN 7504:2005  Bitum – Phương pháp xác định độ bám dính với đá.

  3   Yêu cầu kỹ thuật

  3.1   Bitum phải đồng nhất, không chứa nước và không tạo bọt khi gia nhiệt đến 1750C.

  3.2   Dựa vào độ kim lún bitum được chia thành các mác: 20 – 30; 40 – 50; 60 – 70; 85 – 100; 120 – 150 và  200 – 300. Các chỉ tiêu chất lượng của bitum được quy định trong Bảng 1.

  4   Phương pháp thử

  4.1   Lấy mẫu

  Theo TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 – 01).

  4.2   Phương pháp thử

  Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu của bitum được quy định trong Bảng 1.

  Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của nhựa đường

  Tên chỉ tiêu

  Mác theo độ kim lún

  Phương pháp thử

  20-30

  40-50

  60-70

  85-100

  120-150

  200-300

  min

  max

  min

  max

  min

  max

  min

  max

  min

  max

  min

  max

  1.   Độ kim lún ở 250C, 0,1mm,5 giây

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  85

  100

  120

  150

  200

  300

  TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97)

  2.   Độ kéo dài ở 250C,5cm/phút, cm

  40

  -

  80

  -

  100

  -

  100

  -

  100

  -

  1001)

  -

  TCVN 7496:2005 (ASTM D 113-99)

  3.   Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi), 0C

  52

  -

  49

  -

  46

  -

  43

  -

  39

  -

  35

  -

  TCVN 7497:2005 (ASTM D 36-00)

  4.   Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), 0C

  240

  -

  232

  -

  232

  -

  232

  -

  230

  -

  220

  -

  TCVN 7498:2005 (ASTM D 92-02b)

  5.   Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C, %

  -

  0,2

  -

  0,5

  -

  0,5

  -

  0,8

  -

  0,8

  -

  1,0

  TCVN 7499:2005 (ASTM D 6-00)

  6.   Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C so với ban đầu, %

  80

  -

  80

  -

  75

  -

  75

  -

  75

  -

  70

  -

  TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97)

  7.   Độ hòa tan trong tricloetylen, %

  99

  -

  99

  -

  99

  -

  99

  -

  99

  -

  99

  -

  TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042-01)

  8.   Khối lượng riêng, g/cm3

  1,00 – 1,05

  TCVN 7501:2005 (ASTM D 70-03)

  9.   Độ nhớt động học ở 1350C, mm2/s (cSt)

  Báo cáo

  TCVN 7502:2005 (ASTM D 2170-01a)

  10. Hàm lượng paraphin, % khối lượng

  -

  2,2

  -

  2,2

  -

  2,2

  -

  2,2

  -

  2,2

  -

  2,2

  TCVN 7503:2005

  11. Độ bám dính với đá

  Cấp 3

  -

  Cấp 3

  -

  Cấp 3

  -

  Cấp 3

  -

  Cấp 3

  -

  Cấp 3

  -

  TCVN 7504:2005

  1)     Nếu không tiến hành được phép thử ở nhiệt độ 250C, cho phép tiến hành phép thử ở nhiệt độ 150C.

  Phụ lục A

  Tham khảo

  Giới thiệu các loại bitum sử dụng trong xây dựng

  Bảng A.1 – Giới thiệu các loại bitum sử dụng ở các công trình khác nhau

    Mục đích sử dụng

  Mác bitum

  20-30

  40-50

  60-70

  85-100

  120-150

  200-300

  1.    Bê tông atphan rải nóng – Lớp trên

   

  +

  ++

  +

  -

  2.    Bê tông atphan rải nóng – Lớp dưới

   

  +

  ++

  +

   

  -

  3.    Bê tông atphan rải ấm

  -

  -

   

  +

  4.    Hỗn hợp hở của đá hạt vừa – bitum

  -

  -

   

  +

  ++

  5.    Lớp mặt, móng láng bitum

  +

  ++

  +

   

  -

  6.    Vật liệu sơn

  ++

  +

   

   

  -

  7.    Vật liệu lợp – lớp tẩm

  -

  -

   

  +

  ++

  8.    Vật liệu lợp – lớp tráng mặt

  ++

  +

   

  -

  -

  9.    Matít chèn khe

  ++

  +

   

  -

  -

  10.  Sản xuất nhũ tương

  -

   

  ++

  +

  -

  CHÚ THÍCH

  ++   Rất thích hợp

  +    Thích hợp

  -       Không thích hợp

  –   Rất không thích hợp

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  0902 981 567